StoryEditor

IZVJEŠTAJ OMBUDSMANA ‘‘DANA‘‘ ZA OKTOBAR 2020. GODINE

PRIMLJENA JEDNA ŽALBA

Ombudsman ‘‘Dana‘‘ dobio je u oktobru mjesecu jednu žalbu. Nju mu je 22. oktobra uputila gospođa Nataša Grujičić, a povodom teksta koji je u ‘‘Danu‘‘ objavljen dan ranije, 21. oktobra, pod naslovom ‘‘Sumnjiče je da je sinu nosila drogu‘‘. U žalbi ona je navela da je u navedenom tekstu njena izjava ‘‘veoma korektno prenesena‘‘ i da je ‘‘njome odbačena svaka sumnja, ne zato što sam to rekla ja, već tužilac‘‘. Za gospođu Grujičić je, međutim, sporan naslov pomenutog teksta, za koji je ona u žalbi navela da je ‘‘senzacionalistički, tendenciozan, neprofesionalan i zlonamjeran‘‘ i  ‘‘koji može da bude i krivično djelo-kleveta, povreda ugleda i časti i integriteta moje ličnosti, jer ja nijesam osumnjičena ni za šta, a ne za tako teško krivično djelo‘‘. Zbog toga je ona od ombudsmana ‘‘Dana‘‘ zatražila da ‘‘hitno i nepristrasno provjeri ko je i zašto dao netačnu i klevetničku informaciju kroz ovaj naslov, kao i da javno odgovori‘‘. Pozvala je ombudsmana i da ‘‘ukoliko dođete do saznanja da se po ovom pravnom osnovu za nešto, pa i za ovo, sumnjičim, objavite i to‘‘. U svojoj žalbi gospođa Grujičić je kazala i da je zahvalna ‘‘Danu‘‘ ‘‘za sve što ste do sada korektno objavili o slučaju Grand‘‘.

Iako žalba nije ispunjavala uslove predviđene Poslovnikom  o radu zaštitnika prava čitalaca ‘‘Dana‘‘, zbog čega ju je ombudsman mogao odbaciti saglasno članu 5 Poslovnika, ombudsman je sa njom istog dana po prijemu upoznao Nikolu Markovića, zamjenika glavnog i odgovornog urednika ‘‘Dana‘‘, sa željom da se nastali problem riješi. U obraćanju gospođi Grujičić, od 22. oktobra, Marković je naveo da u pomenutom tekstu prema njoj i njenoj porodici nije bilo nikakve zle namjere, o čemu govore i raniji tekstovi u ‘‘Danu‘‘ kojе je ona pohvalila u žalbi. Za pomenuti tekst Marković je kazao da prihvata da je mogao drugačije i srećnije biti opremljen, pa joj je zato predložio da pošalje reagovanje koje će takođe biti objavljeno na stranama ‘‘Hronike‘‘ kao i navedeni tekst. Međutim, u odgovoru uredniku Markoviću od istog dana, gospođa Grujičić je saopštila da ‘‘ne želi da napiše reagovanje‘‘.

Da bi ispoštovao svoju poziciju, a ujedno i gospođu Grujičić, čiju žalbu, kao što je već kazao, nije  mogao razmatrati zbog njenog formalnog nedostatka, ombudsman ‘‘Dana‘‘ joj se 29. oktobra tekuće godine obratio dopisom, kojeg ovdje daje intergralno:

‘‘ Poštovana gospođo Grujičić,

Primio sam Vašu žalbu od 22. oktobra tekuće godine povodom teksta ‘‘Sumnjiče je da je sinu nosila drogu‘‘, što ste mogli zaključiti i iz dopisa kojeg Vam je istog dana uputio gospodin Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika ‘‘Dana‘‘. Ombudsman ‘‘Dana u svom  postupanju rukovodi se Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca ‘‘Dana‘‘, kojeg se mora striktno pridržavati. Navedenim Poslovnikom, njegovim članom 3, propisani su kriterijumi koje žalbe ‘‘moraju da ispune da bi se po njima moglo postupati‘‘. Pored drugih kriterijuma, u stavu 3 pomenutog člana jasno je kazano, da uz žalbu koja se podnosi u elektronskom obliku treba ‘‘dostaviti internet link ka sadržaju koji je objavljen i za koji se smatra da je suprotan pravilima Kodeksa ili skenirani sadržaj ili na drugi način da je u prilogu elektronske pošte‘‘.

Kad taj uslov, kao jedan od poslovnički pobrojanih, nije zadovoljen, član 5 Poslovnika obavezuje ombudsmana da takvu žalbu odbaci, što sam morao uraditi i kada je riječ o Vašoj žalbi, budući da njome traženi kriterijum nije ispunjen. Tako sam postupao uvijek u ovakvim situacijama, a da se sve ne bi završilo na pukoj konstataciji, iz isključivog poštovanja prema podnosiocu žalbe, znao sam napraviti i određeno odstupanje, koje opet, ne bi bilo protivno Poslovniku. Iz iskrenog poštovanja prema Vama, tako sam uradio i ovog puta.

Uprkos, dakle, formalnoj neispravnosti, žalbu sam proslijedio g. Nikoli Markoviću, od koga ste dobili priznanje da je oprema osporenog teksta mogla srećnije da se uradi i njegovo uvjerenje da u svemu nije bilo nikakve zle namjere prema Vama i Vašoj porodici, ali koji Vas je, ujedno, podsjetio i na ranije korektno pisanje ‘‘Dana‘‘ o Vašoj situaciji, što ste i Vi naglašeno istakli u Vašoj žalbi, uključujući tu i Vašu izjavu u predmetnom tekstu za koju ste kazali da je korektno prenesena. Žao mi јe što nijeste prihvatili Markovićev poziv da pošaljete reagovanje, posebno što je u Vašoj žalbi bilo mnogo toga što  je više svojstveno reagovanju nego žalbi. Većina onoga što je u njoj napisano ne može biti u nadležnosti ombudsmana, koji se ne bavi ni istraživanjem, ni prikupljanjem podataka, ni njihovim objavljivanjem, i koji, što je pravilo njegovog rada, svaki tekst u ‘‘Danu‘‘ prvi put pročita kad i ostali čitaoci – kada bude objavljen. I koji nema pravo da se miješa u uređivačku politiku lista.

Uspješnost medijskog ombudsmana u zaštititi prava čitalaca, primjenom isključivo etičkih normi Kodeksa, u velikoj mjeri upravo zavisi od ostvarivanja razložnog dijalog između čitalaca  i medija, koga ombudsman stalno mora podsticati svojom medijatorskom pozicijom u sistemu samoregulacije, kao procesa dobrovoljnog poštovanja pravila. To je ono na čemu obmudsman insistira i ovom prilikom‘‘, kazao je ombudsman u svom obraćanju.

Pri prijemu ovog dopisa, istog dana, 29. oktobra, ombudsmanu ‘‘Dana‘‘ gospođa Nataša Grujič se zahvalila ‘‘na odgovoru i izdvojenom vremenu‘‘.

 

Ombudsman "Dana"

Ilija Jovićević

19. jul 2021 10:10