Децибели ремете мир у Сутомору / - фото: Д.С.
28/07/2021 u 10:48 h
Dragan StojanovićDragan Stojanović
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

У Сутомору децибели тресу сезону

Док јед­ни сма­тра­ју да је при­род­но и нор­мал­но да се у се­зо­ни за ноћ­ни жи­вот под­ра­зу­ми­је­ва гла­сна му­зи­ка, дру­ги, при­је све­га ста­ро­сје­ди­о­ци и ту­ри­сти ко­ји ко­ри­сте њи­хо­ве смје­шта­је, жа­ле се на ноћ­ну бу­ку

Ту­ри­стич­ка се­зо­на на бар­ској ри­ви­је­ри по­ла­ко доживљава свој шпиц. На­жа­лост, оста­ло је и низ пи­та­ња ко­ја над­ле­жни ни­су успје­ли да ри­је­ше. И ове го­ди­не по­себ­но је ак­ту­ел­на ових дана била те­ма јачина му­зи­ке у отво­ре­ним ло­ка­ли­ма. Вла­сни­ци ло­ка­ла, по­себ­но, ка­ко твр­де мје­шта­ни Су­то­мо­ра, ни ове го­ди­не немају милости за го­сте смје­ште­не дуж Оба­ле Ива Но­ва­ко­ви­ћа, већ је тре­шта­ло на све стра­не.

Пре­ма ри­је­чи­ма јед­ног од вла­сни­ка уго­сти­тељ­ског објек­та у нај­про­мет­ни­јој ули­ци, де­ци­бе­ли су по­ди­је­ли­ли јав­ност. Док јед­ни сма­тра­ју да је при­род­но и нор­мал­но да се у се­зо­ни за ноћ­ни жи­вот под­ра­зу­ми­је­ва гла­сна му­зи­ка, дру­ги, при­је све­га ста­ро­сје­ди­о­ци и ту­ри­сти ко­ји ко­ри­сте њи­хо­ве смје­шта­је, жа­ле се на ноћ­ну бу­ку.

- Тамо смо повремено, али свакодневно. Кад је бука у питању до сад смо издали три указа о прибављању лимутатора буке. Уколико то не буду испостовано наложићемо забрану извођења музике. У крајњем донијећемо одлуку и о печаћење објеката - каже начелник Комуналне полиције Дејан Шкеровић.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

18. septembar 2021 20:19