Solarni sistemi / - ELEKTROPRIVREDA CG
02/08/2021 u 17:44 h
МАРКЕТИНГМАРКЕТИНГ
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Почетак енергетске транзиције: Соларни панели за домаћинства и привреду

Електропривреда Црне Горе расписала је јавне позив за финансирање пројекта Солари 3000+ и Солари 500+ чија је процијењена вриједност 30 милиона еура. Право на учешће у јавном позиву ће имати домаће и иностране финансијске институције

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Број:10-00-33818

Никшић,30.07.2021. године

На основу члана 78 став 1 тачка 32)Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, Одбор директора Друштва на XI сједници одржаној дана 30.07.2021. године донио је

О ОДОБРАВАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА

„СОЛАРИ 3000+“ И“СОЛАРИ 500+”

 1. Усвајају се студије изводљивости пројеката “Солари 3000+” и “Солари 500+” са техничким рјешењима фотонапонског система.
 1. Одобравају се пројекти “Солари 3000+” и “Солари 500+” укупне процијењене вриједности 30.000.000 евра са ПДВ-ом.
 1. Пројекти  из тачке 2 ове Одлуке реализоваће се из кредитних средстава која ће се обезбиједити од домаћих или међународних финансијских институција  поднајповољнијим условима.
 1. Обавеза повраћаја кредитних средстава из тачке 3 ове Одлуке пренијеће се на крајње кориснике као власнике уграђених соларних панела и купце-произвођече електричне енергије из обновљивих извора.
 1. Реализацију ове Одлуке вршиће Пројектни одбор  „Солари 3000+“ и  “Солари 500+” у сарадњи и координацији са надлежним службама ЕПЦГ, Еко фондом, Министарством капиталних инвестиција, Министарством екологије, просторног планирања и урбанизма и ЦЕДИС-ом.
 1. Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења.

Милутин Ђукановић, дипл. инг.


 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Број:10-00-33817

Никшић,30.07.2021. године

 

На основу члана 78 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, Одбор директора Друштва дана 30. 07. 2021. године донио је

 

О Д Л У К У

О ОДОБРАВАЊУ  ЈАВНОГ ПОЗИВА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

СОЛАРИ  -  3000+ И СОЛАРИ 500+ ЗА ПРАВНА ЛИЦА”

 

 

Одобрава се спровођење јавног позива домаћим и међународним финансијским нституцијама за обезбјеђивање  средстава за финансирање ПројектаСолари  -  3000+ и Солари 500+ за правна лица” (мали производни погони и јавне установе) « у износу од 30.000.000,00 €.

Одобрени јавни позив из тачке 1 чини прилог и саставни дио ове Одлуке.

Овлашћује се Извршни директор да потпише одобрени јавни позив за обезбјеђивање финансијских средстава  из тачке 1 ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

                                              П Р Е Д С Ј Е Д Н И К,

                                               Милутин Ђукановић, дипл.ел.инг.


Na osnovu člana 14 stav 1 tačka 8 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 74/19), Odluke Odbora direktora br. 10-00-33817 od 30.07.2021.godine, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

ZA OBEZBJEĐIVANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA FINANSIRANJE PROJEKTA

Solari  -  3000+” i Solari 500+ za pravna lica (mali proizvodni pogoni i javne ustanove)”

 

1. Podaci o Naručiocu

Naručilac:

Elektroprivreda Crne Gore AD

Lice zadavanjeinformacija:

Vladimir Đondović

Adresa:

VukaKaradžića br. 2

Poštanskibroj:

81400

Sjedište:

Nikšić

Identifikacionibroj: 

02002230

Telefon:

040/204-166

Faks:

_________________

Elektronskapošta (e-mail):

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet stranica (web):

www.epcg.com

2. Opis predmeta

Predmet postupka je obezbjeđivanje finansijskih sredstava za finansiranje projekta „Solari  -  3000+” i “Solari 500+ za pravna lica (mali proizvodni pogoni i javne ustanove)“ u iznosu od 30.000.000,00 EUR sa uračunatim PDV-om.

Sredstva za realizaciju projekta „Solari  -  3000+” i “Solari 500+ za pravna lica (mali proizvodni pogoni i javne ustanove)“ obezbijediće se kreditnim zaduženjem na osnovu sprovedenih pregovora sa finansijskim institucijama koje uzmu učešće po uslovima iz predmetnog javnog poziva.

3. Uslovi nadmetanja, sadržaj prijave i rok za dostavljanje prijava

Odabir najpovoljnije ponude sprovešće se putem pregovora sa finansijskim institucijama koje uzmu učešće po uslovima iz predmetnog javnog poziva.

Pravo da učestvuju na nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sve finansijske institucije.

 

Učesnici u nadmetanju dužni su dostaviti prijavu u koverti sa oznakom „JAVNI POZIV za obezbjeđivanje finansijskih sredstava za finansiranje projekta „Solari  -  3000+” i “Solari 500+ za pravna lica (mali proizvodni pogoni i javne ustanove)“i „NE OTVARAJ, prije zvaničnog zasijedanja Komisije za sprovođenje postupka“.

 

Prijava treba da sadrži:

 • Podatke o finansijskoj instituciji koje podnosi prijavu:naziv, sjedište, adresu, PIB, ime prezime i funkciju odgovornog lica;
 • Obaveza  podnosioca prijave je da uz prijavu dostavi i predlog ugovornog odnosa, odnosno sve bitne elemente koji će biti predmet pregovora i način obezbjeđenja datog kredita,

 

Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se neposredno ili putem pošte na adresu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, ul. Vuka Karadžića br. 2, Nikšić, zaključno sa 23.08.2021.godine do 10:00 časova.

4. Predmet pregovora

 1. Grant
 2. Uslovi i rok vraćanja kredita (pregovori ranija otplata kredita, sukcesivno povlačenje sredstava, naknada za obradu kredita)
 3. Kamatna stopa (kamata za povučena i nepovučena sredstva)
 4. Grejs period (obračun kamate, način plaćanja kamate tokom ili nakon grejs perioda)

 

Pregovaraće se isključivo o predmetu pregovaranja.

5. Postupakpregovaranja u cilju odabira najpovoljnijeg kreditora projekta

Pregovori se sprovode na sljedeći način:

 • Komisija Naručioca  će podnosiocima prijava koje su pristigle u roku određenim ovim Javnim pozivom, uputiti Poziv za pregovaranje, sa jasno definisanim predmetom, terminom i mjestom održavanja pregovora;
 • Pregovaraće se isključivo o predmetu pregovaranja;
 • O pregovaranju će se voditi poseban zapisnik u koji će se upisati sadržina i tok pregovaranja, kao i konačna ponuda podnosilaca prijava o predmetu pregovaranja;
 • U slučaju potrebe, Komisija Naručioca i podnosioci prijava mogu održati više krugova pregovora, u cilju dobijanja najpovoljnije ponude;
 • Zapisnike o pregovaranju će potpisati svi članovi Komisije i ovlašćeni predstavnici podnosilaca prijava;
 • Ponuda koja bude ispregovarana kao najpovoljnija će biti predložena za prvorangiranu;
 • EPCG ima pravo da obustavi postupak u slučaju da ocijeni  da konačne ponude ne zadovoljavaju zahtjeve EPCG.

6. Ostale informacije

Ovlašćeno lice EPCG AD će donijeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude na predlog Komisijeza sprovođenje postupka, u roku od 30 dana od sprovedenih pregovora.

Odabrani kreditor i EPCG ADće zaključiti Ugovor o finansiranju projekta.

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ima pravo, sve do zaključenja Ugovora o finansiranju projekta „Solari  -  3000+” i “Solari 500+ za pravna lica (mali proizvodni pogoni i javne ustanove)“ iz razloga prestanka potrebe, da ne zaključi Ugovor o finansiranju ni sa jednim od podnosilaca prijave. U slučaju odustanka od zaključenja Ugovora o finansiranju, podnosioci prijava, ni bilo koje pravno niti fizičko lice neće imati pravo da zahtijevaju bilo kakvu naknadu štete i troškova nastalih kao direktna ili indirektna posledica učešća na ovom Javnom pozivu.

PRILOZI:

 1. Studija izvodljivosti
 2. Idejno rješenje solarnih sistema

 Izvršni Direktor

Nikola Rovčanin


Pursuant to Article 14 paragraph 1 clause 8 of the Public Procurement Law (‘Official Gazette of Montenegro’ no 74/19), the Decision of the Board of directors no.10-00-33817 dated 30.07.2021, Elektroprivreda Crne Gore AD hereby announces

 

INTERNATIONALPUBLIC INVITATION TO LOCAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS FOR SECURING OF FUNDS FOR FINANCING OF THE PROJECT 'SOLARI 3000+' and 'SOLARI 500+ for legal entities  ̶(small-scale plants and public institutions)'

 

1. Information about the Contracting authority

Contracting authority:

Elektroprivreda Crne Gore AD

Contact person:

Vladimir Đondović

Address:

VukaKaradžića br. 2

Zip code:

81400

Head Office:

Nikšić

TIN: 

02002230

Telephone:

040/204-166

Fax:

_________________

E-mail address:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web page:

www.epcg.com

2. Description of the subject of procurement

The subject of procurement procedure is securing of funds for ‘Solari3000'+ and 'Solari 500+for legal entities  ̶(small-scale plantsand public institutions)’ in the amount of € 30,000,000.00 (VAT included).

The funds for implementation of the Project ‘Solari 3000'+ and 'Solari 500+for legal entities  ̶  (small-scale plants and public institutions)’shall be secured from a bank loan, on grounds of negotiations with financial institutions that shall take part under conditions referred to in the subject public invitation.

3. Terms of bidding, contents and deadline for submission of applications

Selection of the best bid shall be done through negotiations with financial institutions that shall take part under conditions referred to in the subject public invitation.

All applicants i.e. financial institutions shall have the right to participate in the bidding.

 

All Bidders shall be obliged to furnish an application in an envelope bearing a designation “PUBLIC INVITATION for securing the funds for Project ‘Solari 3000'+ and 'Solari 500+for legal entities  ̶(small-scale plants and public institutions)’ and ‘DO NOT OPEN prior to the official sitting of the Committee for implementation of the procedure’.

 

The application shall contain the following:

 • Information about the financial institution filing the application: name, head office, address, TIN, name, surname and function of a responsible person;
 • In addition to theapplication, a Bidder shall also submit a proposal of contractual relationship i.e. all elements crucial for negotiations, manner of the loan securing,

 

The application for participation in the public bidding shall be filed directly or via post office at the address Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Ul. VukaKaradžića br. 2, Nikšić, up until and including 23.08.2021, by 10:00h.

4. Subject of negotiations

 1. Grant
 2. Terms and period of Loan repayment (negotiations on earlier repayment of loan, successive withdrawal of funds, loan processing costs)
 3. Interest rate (interest rate for withdrawn funds and commitment fee)
 4. Grace period (interest rate calculation, method of interest payment during orupon a grace period)

 

Only the subject matter of negotiations shall be discussed.

5. Negotiating procedure aimed at selecting the most favourable project creditor

Negotiations shall be carried out in the following manner:

 • The Contracting Authority’s Committee shall send an Invitation to negotiations, clearly defining therein the subject matter, time and place of negotiations, to all applicants, whose applications will have been received within a deadline defined herein; 
 • Only the subject matter of negotiations shall be discussed;
 • a special Minutes shall be kept during negotiations, wherein contents and course of negotiation as well as the final Bid of an applicant shall be registered;
 • To the end of obtaining the final bid, the Contracting Authority’s Committee and applicants may hold several rounds of negotiations;
 • Minutes of negotiations shall be signed by all Committee members as well as authorized representatives of applicants;  
 • The Bid found, after negotiations, as the most favourable one shall be proposed as the first-ranked one;
 • EPCG shall have the right to cancel the procedure in case it estimates that final bids do not fulfil EPCG requirements.

6. Other information

At the proposal of the Committee for the procedure implementation, a person authorised by EPCG AD shall pass a Decision on selection of the most favourable bid within 30 days following the negotiations completion date.

 

Selected Creditor and EPCG AD shall sign a Project Financing Agreement.

 

For the reason of cessation of the need, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić shall, up until conclusion of the Financing Agreement for the Project ‘Solari 3000'+ and 'Solari 500+for legal entities  ̶  (small-scale plants and public institutions)’, have the right not to conclude the Project Financing Agreement with neither of applicants. In case EPCG abstains from signing theFinancing Agreement, then neither applicants nor any physical or legal entity shall have the right to seek any compensation of damage or costs arising as either direct or indirect consequence of participation in this Public Invitation.

 

ATTACHMENT:

 1. Feasibility Study
 2. Preliminary Design of Solar Systems

                                                                             Chief Executive Officer

                                                                             Nikola Rovčanin

 

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

27. septembar 2021 21:09