Петровић / Фото: СД, Архива
16/09/2021 u 22:06 h
Aleksandra BoškovićAleksandra Bošković
Preuzmite našu aplikaciju
Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community
StoryEditor

Кривокапић смијенио функционера СД-а са функције државног секретара

Горану Петровићу престао мандат пошто је Министарство финансија у претходној Влади Душка Марковића укинуто

Премијер Здравко Кривокапић смијенио је високопозиционираног функционера Социјалдемократа (СД) Горана Петровића са функције државног секретара у Министарству финансија. 

Како се наводи у Владиним документима, у које је Портал Дана имао увид, Петровићу је престао мандат пошто је Министарство финансија у претходној Влади Душка Марковића укинуто. 

На његово мјесто Кривокапић је именовао Мајду Терзић, дипломирану правницу, до постављења секретара овог министарства у складу са законом, а најдуже до шест мјесеци.

Оба рјешења биће објављена у Службеном листу. 

Подсјетимо, Петровић је био кандидат на листи СД-а за парламентарне изборе, а такође је и члан Главног одбора странке Ивана Брајовића. Током парламантарних избора био је један од координатора СД-а за подручје сјевера. 

У жижу јавности Петровић је доспио 2017. године кад је Марковићева Вла­да сми­је­ни­ла Да­ми­ра Ра­шке­ти­ћа, о чему су писале и Дневне новине Дан. 

Петровић је дошао те године на Рашкетићево мјесто, иако је 2014. го­ди­не, због на­вод­ног на­мје­шта­ња тен­де­ра, сми­је­њен са по­зи­ци­је на­чел­ни­ка Слу­жбе за кан­це­ла­риј­ске оп­ште и по­моћ­не по­сло­ве у Ми­ни­стар­ству уну­тра­шњих по­сло­ва (МУП).

Смје­ну Пе­тро­ви­ћа ре­а­ли­зо­вао је не­ка­да­шњи ми­ни­стар уну­тра­шњих по­сло­ва Ра­шко Kо­ње­вић.

Kао раз­лог за смје­ну на­ве­ден је на­чин на ко­ји је при­пре­мио тен­дер за на­бав­ку ауто­мо­би­ла за по­ли­ци­ју ври­је­дан око 1,9 ми­ли­о­на еура.

Пе­тро­вић на­кон то­га ни­је ду­го че­као на но­во за­по­сле­ње. У де­цем­бру 2014. го­ди­не иза­бран је на мје­сто глав­ног администра­то­ра гра­до­на­чел­ни­ка Под­го­ри­це Сла­во­љу­ба Ми­га Сти­је­по­ви­ћа.

Kад је кон­ку­ри­сао на мје­сто глав­ног ад­ми­ни­стра­то­ра, Пе­тро­вић је за ме­ди­је ка­зао да то­ком свог ра­да у МУП-у ни­је намје­штао тен­де­ре.

– Тврд­ње да сам по­ку­шао да ути­чем на ис­ход тен­де­ра су не­тач­не и нео­сно­ва­не и као та­кве их од­ба­цу­јем са индигнацијом – ре­као је Петровић тада. 

Дневне новине Дан су писале да је, док је Пе­тро­вић ра­дио као на­чел­ник Слу­жбе за кан­це­ла­риј­ске оп­ште и по­моћ­не посло­ве, а у ври­је­ме кад је ми­ни­стар био Kо­ње­вић, па­ло не­ко­ли­ко ва­жних тен­де­ра у МУП-у.

Пре­ма по­да­ци­ма Аген­ци­је за спре­ча­ва­ње ко­руп­ци­је (АСK), Пе­тро­вић је у Глав­ном гра­ду током 2016. године при­мао плату од 1.450 еура.

Pratite nas na
Pridružite nam se na viber community

Izdvojeno

24. oktobar 2021 17:46